Kontakty:
tel.: +48583419348, fax: +48583419348
e-mail: wpo@wpo.gda.pl